Jak zacząć z nami współpracę?

 

To takie proste!

 

 
 

1. Skontaktuj się z nami

Tel. +48 61 666 2993
(pon.-pt., godz. 09.00-17.00)
e-mail: opieka@laxocare.pl
Formularz kontaktowy

 
 

2. Formalności

Podczas rozmowy rekrutacyjnej:

  • we­ry­fi­ku­je­my ję­zyk nie­mie­cki,
  • two­rzy­my pro­fil oso­bo­wy. W for­mu­la­rzu, który wy­pe­łnia­sz op­isz sie­bie, swo­je za­in­te­re­so­wa­nia. Do­łą­cz swo­je zdję­cie. Foto­graf­ia na któ­rej wy­gląd­asz po­go­dnie zde­cydo­wa­nie bar­dziej prz­eko­na se­nio­ra i jego ro­dzi­nę. Od ni­ego na­pra­wdę dużo za­le­ży! Wa­żnym atu­tem są rów­nież re­fe­re­nc­je od pod­op­iecz­ny­ch lub ich ro­dz­in, który­mi wcześ­niej się zaj­mowa­łaś. Je­śli po­sia­dasz zdję­cie z se­nio­rem, prze­ślij je nam.
  • po do­pe­łn­ie­niu wy­żej wy­mie­nio­ny­ch for­ma­lno­ści pod­pi­su­je­my um­owę.
 
 

3. Dobór rodziny

Te­raz roz­po­czy­na­my po­szu­ki­wa­nie pa­su­ją­cych of­ert pra­cy. Do­bie­rze­my dla Cie­bie se­ni­ora, kie­ru­jąc się Tw­oim zdo­by­tym doś­wiad­cze­niem, obe­cnym po­ziom­em ję­zy­ka nie­miec­kie­go oraz wy­ma­ga­nia­mi wy­mie­nio­ny­mi przez Ciebie w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym.

 

4. Wyjazd

W tra­kcie orga­niza­cji tra­ns­po­rtu na bie­żą­co infor­mu­je­my Cię o spo­so­bie i ter­mi­nie do­jaz­du do se­nio­ra. Nie ma­rtw się o ko­sz­ty, my się wszy­stk­im zaj­mu­jemy. Pła­tno­ści re­gu­lu­je­my bez­poś­red­nio z prze­woź­nik­iem, uni­ka­jąc tym sa­mym nie­po­ro­zu­mi­eń pow­staj­ący­ch w tra­kc­ie roz­li­cza­ni­a się z ro­dzi­ną se­nio­ra. Se­ni­or i jego ro­dzi­na będą wie­dzie­li o Two­jej go­dzi­nie przy­jaz­du. Nie mar­tw się! Zo­st­anie­sz przywi­tania na mie­jscu.

 

Dni Nowej Soli

W dniach 17-19 czerwca odbyły się Dni Nowej Soli. Nasza firma pojawiła się tam ze swoim stanowiskiem oraz wśród sponsorów imprezy. Jedna z naszych pań opiekunek sama zaoferowała się udzielać zainteresowanym informacji na temat tego, na czym polega praca opiekunki w Laxo 🙂 Dziękujemy...

Majostaszki

W dniach 7 i 8 maja br. wzięliśmy udział w Festynie Miejskim „Majostaszki” w Ostrowie Wielkopolskim. Przy naszym stoisku pojawiali się zarówno nasi obecni pracownicy, jak i nowe osoby,zainteresowane charakterem pracy opiekunki w Niemczech oraz warunkami zatrudnienia w naszej firmie. Nikt nie odszedł z pustymi rękoma-...

Jesteśmy na targach „50 Plus Messe” w Monachium

W dniach 8-10 kwietnia pojawiliśmy się w Monachium na największych i najbardziej znanych w Niemczech Targach 50 Plus. 475 wystawców, 16 zakresów tematycznych, a wśród nich wszystko, co dotyczy branży opieki. Liczne warsztaty, wykłady, dyskusje na temat zdrowia po „pięćdziesiątce”, mieszkania (samemu bądź z...

Jaką formę zatrudnienia proponujecie?

Naszym pracownikom proponujemy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie z pełnym opłaceniem składek emerytalno- rentowych oraz zdrowotnych. 

W jaki sposób dojadę i wrócę od pacjenta?

Transport w obie strony organizujemy my. Najczęściej wybieramy sprawdzone firmy przewozowe, które odbierają naszych pracowników z domu i odwożą bezpośrednio pod drzwi pacjenta. W sporadycznych przypadkach lub też na wyraźne życzenie korzystamy również z transportu autokarowego.

Ile czasu trwa pojedynczy wyjazd do Niemiec?

Minimalny okres trwania wyjazdu do Niemiec to 2 miesiące. Można jednak umówić się z nami oraz z pacjentem na dłuższy pobyt. Po powrocie nasi pracownicy mają również odpowiedniej długości przerwę przed kolejnym wyjazdem.

Gdzie będę mieszkać w trakcie pobytu w Niemczech?

Bezpłatne zakwaterowanie gwarantuje rodzina pacjenta. 

Co się dzieje w przypadku śmierci podopiecznego?

Jeśli niestety zdarzy się tak, że pacjent umrze, organizujemy naszej opiekunce powrót do Polski, a później jeśli wystąpi taka wola, nowe miejsce pracy, do którego będzie mogła pojechać.

W jakiej walucie będę wypłacacie wynagrodzenie?

Wynagrodzenie przelewane jest w Euro.

Nie znam w ogóle j. niemieckiego, czy mogę więc pojechać do polskiej rodziny w Niemczech?

Mile widziana jest u nas znajomość j. niemieckiego w stopniu dobrym komunikatywnym, jednak dla osób, które nie posługują się tym językiem organizujemy bezpłatne kursy w każdej miejscowości, w której zebrana zostanie odpowiednia liczba chętnych.Pani Alicja Dmitrowska


Współpraca z firmą LAXO Care układa mi się dobrze. Panie są pomocne w każdej sprawie zawodowej, a także i prywatnej. Są bardzo miłe i kompetentne. Jako firma bardzo się interesują nami kiedy jesteśmy u podopiecznych, czy jest wszystko w porządku, czy nie ma jakichkolwiek problemów, a problemy starają się rozwiązać razem z nami. Pracując w tej firmie czuję się bezpiecznie.Pani Wioletta Bardelska


Jestem zdecydowanie na TAK! LAXO Care dobiera pacjenta do opiekunki, przez co nie ma później problemów na miejscu. Jestem i byłam zadowolona ze współpracy z LAXO. Polecam tę firmę każdej opiekunce, zarówno początkującej, jak i tej bardziej doświadczonej.Pani Barbara Popowicz


Praca opiekunki nie należy do łatwych, ale pozwala zarobić. Nie zdarzyło się, żebym nie dostała pensji na czas. Kiedy tylko pojawiają się kłopoty z podopiecznymi- dzwonię do firmy. Laxo Care nie zostawia opiekunki samej po przyjeździe do Niemiec, w razie nagłej sytuacji firma szybko sprowadza opiekunkę do Polski. Jestem zadowolona z pracy z Laxo Care.

 

LAXO Care jest członkiem
Sekcji Agencji Opieki

www.sao.org.pl