Jak zacząć z nami współpracę?

 

To takie proste!

 laxo-ico-01

1. Skontaktuj się z nami


Tel. +48 61 666 2993
(pon.-pt., godz. 09.00-17.00)
e-mail: opieka@laxocare.pl
Formularz kontaktowy


 

laxo-ico-01

2. Formalności


Podczas rozmowy rekrutacyjnej:

  • we­ry­fi­ku­je­my ję­zyk nie­mie­cki.
  • two­rzy­my pro­fil oso­bo­wy. W for­mu­la­rzu, który wy­pe­łnia­sz op­isz sie­bie, swo­je za­in­te­re­so­wa­nia. Do­łą­cz swo­je zdję­cie. Foto­graf­ia na któ­rej wy­gląd­asz po­go­dnie zde­cydo­wa­nie bar­dziej prz­eko­na se­nio­ra i jego ro­dzi­nę. Od ni­ego na­pra­wdę dużo za­le­ży! Wa­żnym atu­tem są rów­nież re­fe­re­nc­je od pod­op­iecz­ny­ch lub ich ro­dz­in, który­mi wcześ­niej się zaj­mowa­łaś. Je­śli po­sia­dasz zdję­cie z se­nio­rem, prze­ślij je nam.
  • po do­pe­łn­ie­niu wy­żej wy­mie­nio­ny­ch for­ma­lno­ści pod­pi­su­je­my um­owę.laxo-ico-02


3. Dobór oferty


Te­raz roz­po­czy­na­my po­szu­ki­wa­nie pa­su­ją­cych of­ert pra­cy. Do­bie­rze­my dla Cie­bie se­ni­ora, kie­ru­jąc się Tw­oim zdo­by­tym doś­wiad­cze­niem, obe­cnym po­ziom­em ję­zy­ka nie­miec­kie­go oraz wy­ma­ga­nia­mi wy­mie­nio­ny­mi przez Ciebie w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym.laxo-ico-04

4. Wyjazd


W tra­kcie orga­niza­cji tra­ns­po­rtu na bie­żą­co infor­mu­je­my Cię o spo­so­bie i ter­mi­nie do­jaz­du do se­nio­ra. Nie ma­rtw się o ko­sz­ty, my się wszy­stk­im zaj­mu­jemy. Pła­tno­ści re­gu­lu­je­my bez­poś­red­nio z prze­woź­nik­iem, uni­ka­jąc tym sa­mym nie­po­ro­zu­mi­eń pow­staj­ący­ch w tra­kc­ie roz­li­cza­ni­a się z ro­dzi­ną se­nio­ra. Se­ni­or i jego ro­dzi­na będą wie­dzie­li o Two­jej go­dzi­nie przy­jaz­du. Nie mar­tw się! Zo­st­anie­sz przywi­tania na mie­jscu. 
Kaufland w Ostrowie Wielkopolskim

Kaufland w Ostrowie Wielkopolskim

Szanowni Państwo, od wczoraj spotkać nas można ze stanowiskiem LAXO w sklepie Kaufland w Ostrowie Wielkopolskim. Serdecznie zapraszamy 🙂

Roczek LaxoCare

Roczek LaxoCare

Szanowni Państwo, lada moment minie rok, odkąd wkroczyliście Państwo w szeregi personelu firmy LAXO Care. Bardzo się z tego cieszymy i mamy nadzieję, że będziemy wspólnie świętować jeszcze dwu-, pięcio- oraz dziesięciolecie współpracy! Z okazji pierwszego roku działalności Oddziału LAXO Care w Ostrowie Wielkopolskim...

Jaką formę zatrudnienia proponujecie?

Naszym pracownikom proponujemy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie z pełnym opłaceniem składek emerytalno- rentowych oraz zdrowotnych. 

W jaki sposób dojadę i wrócę od pacjenta?

Transport w obie strony organizujemy my. Najczęściej wybieramy sprawdzone firmy przewozowe, które odbierają naszych pracowników z domu i odwożą bezpośrednio pod drzwi pacjenta. W sporadycznych przypadkach lub też na wyraźne życzenie korzystamy również z transportu autokarowego.

Ile czasu trwa pojedynczy wyjazd do Niemiec?

Minimalny okres trwania wyjazdu do Niemiec to 2 miesiące. Można jednak umówić się z nami oraz z pacjentem na dłuższy pobyt. Po powrocie nasi pracownicy mają również odpowiedniej długości przerwę przed kolejnym wyjazdem.

Gdzie będę mieszkać w trakcie pobytu w Niemczech?

Bezpłatne zakwaterowanie gwarantuje rodzina pacjenta. 

Co się dzieje w przypadku śmierci podopiecznego?

Jeśli niestety zdarzy się tak, że pacjent umrze, organizujemy naszej opiekunce powrót do Polski, a później jeśli wystąpi taka wola, nowe miejsce pracy, do którego będzie mogła pojechać.

W jakiej walucie będę wypłacacie wynagrodzenie?

Wynagrodzenie przelewane jest w Euro.

Nie znam w ogóle j. niemieckiego, czy mogę więc pojechać do polskiej rodziny w Niemczech?

Mile widziana jest u nas znajomość j. niemieckiego w stopniu dobrym komunikatywnym, jednak dla osób, które nie posługują się tym językiem organizujemy bezpłatne kursy w każdej miejscowości, w której zebrana zostanie odpowiednia liczba chętnych.Pani Alicja Dmitrowska


Współpraca z firmą LAXO Care układa mi się dobrze. Panie są pomocne w każdej sprawie zawodowej, a także i prywatnej. Są bardzo miłe i kompetentne. Jako firma bardzo się interesują nami kiedy jesteśmy u podopiecznych, czy jest wszystko w porządku, czy nie ma jakichkolwiek problemów, a problemy starają się rozwiązać razem z nami. Pracując w tej firmie czuję się bezpiecznie.Pani Wioletta Bardelska


Jestem zdecydowanie na TAK! LAXO Care dobiera pacjenta do opiekunki, przez co nie ma później problemów na miejscu. Jestem i byłam zadowolona ze współpracy z LAXO. Polecam tę firmę każdej opiekunce, zarówno początkującej, jak i tej bardziej doświadczonej.Pani Barbara Popowicz


Praca opiekunki nie należy do łatwych, ale pozwala zarobić. Nie zdarzyło się, żebym nie dostała pensji na czas. Kiedy tylko pojawiają się kłopoty z podopiecznymi- dzwonię do firmy. Laxo Care nie zostawia opiekunki samej po przyjeździe do Niemiec, w razie nagłej sytuacji firma szybko sprowadza opiekunkę do Polski. Jestem zadowolona z pracy z Laxo Care.LAXO Care jest członkiem
Sekcji Agencji Opieki


www.sao.org.pl