Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”)

ZWROTY, KTÓRE SĄ DLA CIEBIE WAŻNE:

Współadministratorzy czyli spółki wchodzące w skład grupy podmiotów zajmujących się rekrutacją i zatrudnianiem zleceniobiorców wspólnie ustalające cele i sposoby przetwarzania danych osobowych tj.

 1. Carestat Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Droga Dębińska 3A w 61-555 Poznań, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000727774 posiadającą NIP 7831776793 i REGON 369981851
 2. Laxo Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu 61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 3A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000552962, NIP 7822583451, REGON 361249955,
 3. BRL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 3a wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000661281, NIP 7822679300, REGON 366459396.

Spółka jeden z podmiotów wskazanych powyżej, z którym nawiązałeś współpracę i zawarłeś umowy zlecenia zmierzające do świadczenia usług na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz/lub na terenie Republiki Federalnej Niemiec;

Klient – osoba fizyczna, która zgłasza się w celu wyszukania dla Podopiecznego podmiotu świadczącego usługi opieki i pomocy w gospodarstwie domowym;

Podopieczny – osoba fizyczna wymagająca wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu na rzecz, której są lub miałyby być świadczone usługi opieki i pomocy w gospodarstwie domowym.

Kontrahent – podmiot, z którym Spółka lub Współadministratorzy zawarli odrębne umowy i z którym współpracują w celu realizacji kontraktów z Klientami lub Podopiecznymi lub na rzecz którego świadczą usługi.

WSPÓŁADMINISTRATORZY I DANE KONTAKTOWE

Twoimi danymi osobowymi administrują ww. Współadministratorzy, który prowadzą działalność zmierzającą do pozyskania współpracowników, tworzenia baz kandydatów oraz decydują o zawarciu z nimi umów o świadczenie usług, strona: Carestat Sp. z o.o. Sp.k. (KRS 0000727774), Laxo Group Sp. z o.o. Sp.k.  (KRS 0000552962) oraz BRL Sp. z o.o. (KRS 0000661281).  Możesz skontaktować się z nami pisząc na adresy siedziby Współadmnistratorów, przez podaną stronę internetową, a także poprzez kontakt z inspektorem danych osobowych. Możesz skontaktować́ się̨ z inspektorem Współadministratorów ds. ochrony danych osobowych pisząc na adres pocztowy:  Carestat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Droga Dębińska 3A, 61-555 Poznań lub adres elektroniczny: ido@laxogroup.com. Możesz też skorzystać́ z numeru telefonu: 612504556

INFOMACJA DOTYCZĄCA ZGÓD

W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów (informację w tym zakresie znajdziesz poniżej). Jednak w niektórych przypadkach dla przetwarzania określonych danych będzie nam potrzebna Twoja zgoda. Możesz jej udzielić dobrowolnie. Nie wyrażenie zgody nie wpływa na możliwość współpracy w oparciu o zawarte umowy, ale może mieć wpływ na komfort w miejscu świadczenia usług na rzecz Podopiecznego. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, której udzieliłeś masz prawo do jej wycofania w każdym momencie. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami na adresy podane powyżej (można tego dokonać zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej). Byłoby ułatwieniem dla nas gdybyś w tytule e-maila napisał „WYCOFANIE ZGODY” choć nie jest to obowiązkowe.

Prosimy abyś w informacji o wycofaniu zgody wskazał, czy cofasz wszystkie zgody czy tylko niektóre z nich. Jeżeli nie podasz nam tej informacji, a nie uda nam się z Tobą skontaktować przyjmiemy, że cofasz wszystkie udzielone zgody.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z zawarciem przez Ciebie umów, na podstawie których wykonujesz czynności w ramach usług opieki i pomocy w gospodarstwie domowym nad Podopiecznymi, pośrednictwa w zawieraniu umów z opiekunami, pośrednictwa w sprzedaży produktów dla gospodarstwa domowego, pośrednictwa w sprzedaży artykułów związanych z pielęgnacją i utrzymaniem higieny osobistej oraz usług polegających na rozdawaniu materiałów reklamowych i informacyjnych Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania zawartych umów o świadczenie usług (np. znalezienia Podopiecznego na rzecz którego możesz świadczyć usługi, zorganizowania transportu);
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne czy podatku, pozyskania formularza PD A1, pozyskania karty EKUZ).

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w przypadku, gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Współadministratorów takich jak w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa Klientom czy Podopiecznym, dochodzenia roszczeń tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia w postaci informacji o wzroście, wadze, a także oświadczeń zawartych w zawartej ze Spółką umowie lub badań lekarskich, a także ewentualnie dokumentacji gromadzonej w związku z  wypadkiem przy świadczeniu usług lub dokumentacji medycznej przedkładanej na potrzeby ustalania świadczeń z ubezpieczenia społecznego będą przetwarzane wyłącznie w celu o którym mowa w art. 9 ust. 2 lit b) lub lit. h) RODO czyli po to aby zapewnić Tobie bezpieczne i higieniczne warunki świadczenia usług (obowiązek taki wynika z art. 304 oraz 304[1] Kodeksu pracy) lub zrealizować uprawnienia wynikające z przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego (np. wypłatę zasiłków).

Dane osobowe dotyczące Twojego stanu zdrowia w zakresie w jakim wykraczają poza informacje wskazane powyżej są podawane dobrowolnie (i będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody o ile jej udzielisz), ale pozwalają na większe dopasowanie miejsca świadczonych usług do Twoich potrzeb.

KOMU MOŻEMY POWIERZYĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą na zasadzie powierzenia przekazywane innym podmiotom, w szczególności Kontrahentom, Klientom i Podopiecznym, o znajduje to podstawę prawną np. w celu realizacji wykonywania usług opieki nad Podopiecznymi, znalezienia Podopiecznego, wystąpienia przez Ciebie z roszczeniami wobec Spółki lub Współadministratorów. W przypadku takiego powierzenia dane przekazywane są na podstawie odrębnej umowy o powierzenie danych osobowych zawartej pomiędzy Współadministratorami, a Kontrahentem, Klientem lub Podopiecznym. Jednocześnie informujemy, że treść tych danych zostanie zminimalizowana, a w przypadkach, gdy jest możliwe zanonimizowana. Na zasadzie powierzenia danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym ze Spółką kapitałowo lub osobowo o ile istnieje do tego podstawa prawna.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez odrębnej zgody.

JAKIE MASZ PRAWA?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda również prawo do jej wycofania.

W każdym przypadku zarówno, jeżeli chodzi o dane przetwarzane na mocy RODO, jak i Twojej zgody masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania się z Współadministratorami celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Po ustaniu współpracy Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do okresu przedawnienia roszczeń lub dłużej w przypadku, gdy wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

DODATKOWE DOBROWOLNE ZGODY DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli wyrazisz zgodę na działania wskazane poniżej, będziemy mogli skontaktować się z Tobą i zaoferować atrakcyjne stanowisko dopasowane do Twoich oczekiwań i potrzeb w przyszłości po zakończeniu naszej współpracy na podstawie dotychczasowych umów. Jednocześnie informujemy, że wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i brak tej zgody w żadnym stopniu nie wpływa na obecną współpracę ze Spółką. Poniżej zamieściliśmy również zgody dotyczące palenia tytoniu oraz wykorzystania Twojego zdjęcia co ułatwi nam realizację umów.

  • Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji będzie udzielona przez Ciebie zgoda.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych Twoje dane osobowe będą wykorzystywane również w tym celu.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci informacji dot. palenia tytoniu pozwoli to optymalne dopasowanie warunków panujących w gospodarstwie domowym Podopiecznego do Twoich potrzeb, a jednoczenie potrzeb Podopiecznego.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci zdjęcia pozwoli to na maksymalne poznanie Ciebie Podopiecznemu na etapie prezentowania Twojej osoby jako kandydata opiekuna.
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Współadministratorów a w przypadku wycofania zgody do momentu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło wycofanie zgody (tj. w zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych – (rekrutacja lub marketing usług) i że nie istnieje inna podstawa do przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach dopasowania posiadanych kwalifikacji do proponowanej Tobie oferty pracy oraz poprzez elektroniczne metody rekrutacji.
  • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być również powierzone do przetwarzania podmiotom powiązanym z Współadministratorami osobowo lub kapitałowo lub podmiotom, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia  o ile jest to konieczne i niezbędne dla prawidłowego zrealizowania procesu  rekrutacji (np. Klientom, Podopiecznym lub naszym partnerom którzy współpracują z Współadministratorami przy obsłudze klientów mających zapotrzebowanie na usługi, które świadczysz na podstawie zawartych umów m.in. pomocy osobom starszym).

 

 

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!