#11 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Słówka opiekunki (pomocne na co dzień w opiece)

niemiecki dla opiekunek

Przygotowując się do wyjazdu do Niemiec, naucz się podstawowych słówek i zwrotów potrzebnych w pracy opiekunki. Dzięki ich znajomości łatwiej porozumiesz się z seniorem i zaskarbisz sobie jego sympatię. Zapamiętując standardowe słówka opiekunki, nawiążesz też dobry kontakt z rodziną podopiecznego i z większą pewnością siebie porozmawiasz z nowo poznanymi osobami.

Ogólne słówka związane z opieką nad seniorami w Niemczech

 

opiekunka – die Pflegerin [di pflegerin] / die Betreuerin [di betrojerin]

opiekunka osób starszych – die Altenpflegerin [di altenpfliegeryn]

opiekować się kimś – jemanden betreuen [jemanden betrojen]

 

Dzień dobry / dobry wieczór, jestem Pani / Pana / Państwa nową opiekunką. – Guten Morgen/ Guten Tag/ Guten Abend ich bin Ihre neue Plfegerin/Betreuerin. [Gutyn morgyn / Gutyn taag / Gutyn abynt iś bin ire noje pflegerin / betrojerin.]

Jestem opiekunką Pani / Pana [nazwisko]. – Ich bin Betreuerin von Frau / Herr (nazwisko) [Iś bin betrojerin fon frał/her (nazwisko).]

 

Pytanie seniora o samopoczucie

 

Dzień dobry, jak się Pan / Pani dzisiaj czuje? – Guten Morgen wie fühlen Sie sich heute?  [Gutyn morgyn wi fulen zi ziś hojte?]

Jak się czujesz? – Wie fühlst du dich? [Wi fulst du dyś?]

czuć się – sich fühlen [ziś fulen]

Czuję się dobrze. – Ich fühle mich gut. [Iś fule miś gut.]

Czuję się źle. – Ich fühle mich schlecht. [Iś fule miś szlecht.]

Jest mi zimno. – Mir ist kalt. [Miia yst kalt.]

Jest mi za gorąco. – Mir ist zu warm. [Miia yst cu waam.]

Jestem chora / chory. – Ich bin krank. [Iś bin krank.]

Czy jest Pani/Panu wygodnie? – Ist Ihnen bequem? [Ist inen bekwem?]

Czy nie jest Pani/Panu za zimno? – Ist Ihnen nicht zu kalt? [Ist inen niśt cu kalt?]

Co Pani/ Panu/ Państwu dolega? – Was fehlt Ihnen? [Was felt Inen?]

Co Ci dolega? – Was fehlt dir? [Was felt dir?]

 

Słówka opiekunki, przydatne w codziennej pracy

 

Jak się Panu / Pani spało? – Wie haben Sie geschlafen? [Wi haab(y)n zli geszlaaf(y)n?; (y) wymawia się krótko, niewyraźnie]

Czy chce Pan / Pani już zjeść śniadanie? – Möchten Sie schon frühstücken? [Möśt(y)n zi szon fryysztyk(y)n?; „ö” wymawia się jako „e”, ale z ustami ułożonymi do „o”]

Kiedy chce Pan / Pani zjeść śniadanie? – Wann möchten Sie frühstücken? [Wan möśtyn zi fryysztyk(y)n?]

Co chciałby Pan / Pani zjeść na śniadanie? – Was möchten Się zum Frühstück? [was möśt(y)n zi cum fryysztyk?]

Czy chciałby Pan / chciałaby Pani coś do picia/ do jedzenia? – Möchten Sie etwas zum Trinken / zum Essen? [Möśt(y)n zi etfas cum trynk(y)n / cum es(y)n?]

Co dziś ugotować? – Was soll ich heute kochen? [Was zol yś hojte kochen?]

Myślę, że powinien Pan / powinna Pani jeść trochę więcej / mniej. – Ich glaube, Sie sollten ein bisschen mehr / weniger essen. [Yś glauby, zi zolt(y)n ajn byssien mea / we(i)niga es(y)ni.]

 

Czego Pan/Pani potrzebuje? – Was brauchen Sie? [Was brałchyn zi?]

Czy coś Pani/Panu przynieść? – Soll ich Ihnen etwas bringen?  [Zol yś inen etwas bringen?]

Nie może Pan / Pani palić papierosów! – Sie dürfen keine Zigaretten rauchen! [Zi dyaf(y)n kajny cygaret(y)n rauch(y)n!]

Nie powinien Pan / nie powinna Pani tego jeść! – Das sollten Sie nicht essen! [Das zolt(y)n zi nyśt es(y)n!]

Powinien Pan / powinna Pani zażyć teraz tabletki – Sie sollten jetzt Tabletten einnehmen. [Zi zoltyn ject tablet(y)n ajn-ne(j)m(y).]

Proszę się położyć. – Bitte legen Sie sich. [Byty leig(y)n zi zyś.]

Proszę usiąść. – Bitte setzen Sie sich [Byty zec(y)n z/i zyś.]

Czy pomóc się Panu / Pani umyć? – Soll ich Ihnen be Waschen helfen? [Zol yś iin(y)n bajm wasz(y)n helf(y)n?]

Czy poprawić Pani/Panu poduszki? – Soll ich Ihnen Ihnen die Kissen zurechtrücken [zol yś inen di kisen zurechtruken?]

Zmienię Pani/Panu pieluchę. – Jetzt wechsle ich Ihnen Windeln  [Ject weksle ich inen windel.]

Pomogę Pani/ Panu… – Ich helfe Ihnen… [Yś helfe inen.]

… się położyć. – sich hinlegen.  [zyś hinlejgen]

… wstać. – aufstehen. [ałfsztejen]

… iść do WC. – auf die Toilette gehen. [ałf di Tojlete gejen]

… ubrać się. –  sich anziehen. [zyś ancijen]

… jeść. – Essen. [esen]

 

Proponuję trochę gimnastyki. – Ich schlage ein bisschen Gymnastik vor. [Yś szlaagy ajn byssien gymnastik foor.]

Czy ma Pan / Pani ochotę iść na spacer? – Haben Sie Lust, spazieren zu gehen? [Haab(y)n zi lust, szpaciir(y)n cu ge(i)n?]

Czy kupić Panu / Pani gazetę? – Soll ich Ihnen eine Zeitung kaufen? [Zol yś iin(y)n ajny cajtunk kauf(y)n?]

Jaką gazetę Pan / Pani sobie życzy? – Welche Zeitung wünschen Sie? [Welsie cajtunk wynsz(y)n zi?]

Co chciał(a)by Pan/Pani dziś robić? – Was möchten Sie heute machen? [Was möśtyn zi hojte machyn?]

Czy włączyć telewizor / radio? – Soll ich den Fernseher / das Radio einschalten? [Zol yś dejn fean-ze(j)a/ das raadio ajnszalt(y)n?]

Czy chciałby Pan / chciałaby Pani pooglądać telewizję? – Möchten Sie fernsehen? [Möśtyn zi fean-ze(i)n?]

Czy chciałby Pan / chciałaby Pani zagrać w karty / w szachy? – Möchten Sie Karten / Schach spielen? [Möśt(y)n zi szach / kart(y)n szpiil(y)n?]

 

O co może poprosić senior – niemieckie zwroty, które warto znać

 

Czy mogłaby mi Pani przynieść koc? – Könnten Sie mir bitte eine Decke holen? [Kont(y)n zi miia byty ajny deky hool(y)n?]

Czy mogłaby Pani podkręcić ogrzewanie? – Könnten Sie bitte die Heizung aufdrehen? [Kont(y)n zi byty di hajcunk aufdre(j)n?]

Czy mogłaby Pani przewietrzyć pokój? – Könnten Sie bitte das Zimmer luften? [Kont(y)n zi byty das Cyma luft(y)n?]

Czy mogłaby Pani zamknąć okno? – Könnten Sie bitte das Fenster zumachen? [Kont(y)n zi byty das fensta cumach(y)n?]

Czy mogłaby Pani otworzyć okno? – Könnten Sie bitte das Fenster aufmachen? [Kont(y)n zi byty das fensta aufmach(y)n?]

Czy mogłaby mnie Pani ogolić? – Könnten Sie mich rasieren? [Kont(y)n zi myś raziir(y)n?]

 

Słówka związane z pracami domowymi

 

przygotować jedzenie – das Essen zubereiten [das es(y)n cuberajten]

gotować – kochen [kochen]

piec – backen [baken]

robić zakupy – einkaufen [ajnkauf(y)n]

zmywać naczynia – Geschirr spülen [geszyr szpylen]

ścielić łóżko – das Bett machen [das bet mach(y)n]

prać – die Wäsche waschen [di wesze wasz(y)n]

wywieszać pranie – die Wäsche aufhängen [di wesze ałfhengen]

prasować – bügeln [byygeln]

podlewać kwiaty – die Blumen gieβen [di blumen gisyn]

wynosić śmieci – den Müll wegbringen [den myl wegbringn]

odkurzać – staubsaugen [ształbsaug(y)n]

zamiatać – fegen [fig(y)n]

myć podłogę – Boden wischen [bod(y)n wiszyn]

 

Opowiadanie o podopiecznym – słówka i zwroty

 

Opiekuję się Panią / Panem Klimke. – Ich betreue Frau / Herr Klimke. [Ich betroje frał / her Klimke.]

Ona / On jest… – Sie / Es ist… [Zi / Es yst…]

… obłożnie chora / obłożnie chory – … bettlägerig [betlegeriś]

… głucha / głuchy – … taub [tałb]

… niepełnosprawna ruchowo / niepełnosprawny ruchowo – … gehbehindert [gejbehindert]

On / ona siedzi na wózku inwalidzkim. – Er / Sie sitzt im Rollstuhl. [Er / Zi zict im rolsztul.]

On / ona porusza się o lasce / przy balkoniku. – Er / Sie geht mit dem Stock / mid dem Rollator. [Er / Zi gejt mit deim sztok / mit deim rolator.]

On / ona ma odleżyny. – Er / Sie hat Dekubitus. [Er / Zi hat dekubitus]

 

 

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!