#16 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Wizyta u rodziny

nauka niemieckiego dla opiekunek - rodzina

Wizyta u rodziny podopiecznego to świetna okazja, by poznać lepiej seniora i jego bliskich. To szansa na zacieśnienie więzi, zdobycie nowych znajomości i poczucie rodzinnej atmosfery z daleka od domu w Polsce. Warto zatem nauczyć się podstawowych zwrotów związanych z życiem rodzinnym i towarzyskim, by móc porozmawiać i cieszyć się wspólnie spędzanym czasem.

 

O: Opiekunka

S: Senior

R: Członek rodziny seniora

 

Rozmowa 1: Na powitanie

 

O: Dzień dobry! / Dzień dobry wszystkim! – Guten Morgen! (rano) [Gut(y)n Morg(y)n!] / Guten Tag! (od południa) [Gut(y)n tag!] / Guten Tag zusammen! [Gut(y)n tag cuzamen!]

R: Dzień dobry! / Serdecznie witam(y)! – Guten Morgen! [Gut(y)n Morg(y)n!] / Guten Tag! [Gut(y)n Tag!]/ Herzlich willkomen [Heaclyś wilkom(y)n!]

O: Państwo pozwolą, że się przedstawię, nazywam się Stefania Kowalska. Jestem opiekunką Pani Miller / Pana Millera. – Lassen Sie mich vorstellen, ich heiße Stefania Kowalski. Ich bin die Betreuerin von Frau Miller / Herr Miller. [Las(y)n zi myś forsztel(y)n, yś hajse Stefania Kowalski. Yś bin di betrojerin fon frał Miler / her Miller.]

R: Bardzo mi miło Panią poznać. Nazywam się Lisa Klimke – Sehr nett Sie kennenzulernen. Ich heiße Lisa Klimke [Zea net zi kenenculernen. Yś hajse Liza Klimke.]

lub

S: Chciałbym / Chciałabym przedstawić Pani moją rodzinę. – Darf ich Ihnen meine Familie vorstellen? [Daaf yś iin(y)n majny familje foorsztel(y)n?]

(Senior przedstawia swoją rodzinę opiekunce i opiekunkę rodzinie)

O: Bardzo mi miło! – Sehr angenehm! [Zea angene(i)m!]

lub

O: Cieszę się, że mogę Panią/Pana/Państwa poznać. – Ich freue mich Sie kennenzulernen. [Yś froje myś zi kenenculernen].

 

 

Rozmowa 2: Rozmowy w czasie wizyty

 

R: Czy podoba się tu Pani? – Gefällt es Ihnen hier? [Gefelt es iin(y)n hija?]

albo

O: W czasie spaceru widziałam wiele ładnych miejsc. – Ich habe viele schöne Plätze während des Spaziergangs gesehen. [Ja, yś habe file szyne plece wejrend des szpacirgangs gezejen.]

R: Czy ma Pani dzieci? – Haben Sie Kinder? [Hab(y)n zi kinda?]

O: Tak, ale moje dzieci są już dorosłe. Mój syn studiuje ekonomię, a moja córka jest zamężna i pracuje jako nauczycielka. – Ja, aber meine Kinder sind schon erwachsen. Mein Sohn studiert Ökonomie und meine Tochter ist bereits verheiratet und sie arbeitet als Lehrerin. [Ja, aba majne kinda zind szon erwaksen. Majn zon sztudirt yykonomi und majne tochta yst berajc ferhajratet und zi arbajtet als lejrerin.]

R: Więc ma Pani wnuki? – Also haben Sie Enkelkinder? [Alzo hab(y)n zi enkelkinda?]

O: Jeszcze nie. – Noch nicht. [Noch nyśt.]

R: Gdzie Pani mieszka? (w Polsce) – Wo wohnen Sie? [Wo wonen zi?]

O: Mieszkam w…  –  Ich wohne in… [Yś wone in…]

R: Inga wiele o Pani opowiadała. Dzięki Pani towarzystwu ona czuje się zadbana. Jesteśmy Pani za to bardzo wdzięczni. – Inga hat viel über Sie erzählt. Dank Ihrer Begleitung fühlt sie sich sehr umsorgt. Wir sind Ihnen sehr dankbar. [Inga hat fil yba zi ercejlt. Dank irer beglajtung fylt zi ziś zea umzorgt. Wija zind inen zea dankbar.]

O: Praca z panią Miller sprawia mi wiele radości. Robię, co mogę, żeby czuła się szczęśliwa. – Die Arbeit mit Frau Miller bereitet mir viele Freude. Ich versuche, alles zu tun, damit sie glücklich ist. [Di arbajt mit frau Miller berajtet mija file frojde. Yś ferzuche, ales cu tun, damit zi glykliś yst.]

 

Rozmowa 3: Przy wspólnym stole

 

R: Zapraszam na obiad. Proszę sobie usiąść / zająć miejsce. – Ich lade Sie zum Mittag ein. Nehmen Sie bitte Platz. [Yś lade zi cum mytag ajn. Nejmen zi byte plac.]

lub

R: Usiądźmy do jedzenia. – Setzen wir uns zum Essen. [Zecen wija uns cum esen.]

R: Smacznego! – Guten Appetit! [Gutyn apetit!]

O: Smacznego! Wygląda pysznie. – Guten Appetit! Es sieht lecker aus. [Gutyn apetit! Es ziht leka ałs]

R: Czy lubi Pani kawę? – Mögen Sie Kaffee? [Mugen zi kafe?]

O: Lubię kawę, ale z mlekiem. – Ich mag Kaffee aber mit Milch. [Ych mag kafe aba mit milś]

 

Rozmowa 4: Na pożegnanie

 

O: Niestety muszę się z Państwem pożegnać. – Leider muss ich mich von Ihnen verabschieden. [Lajda mus yś myś fon iin(y)n faapsziid(y)n.]

lub

O: Dziękuję za Piękny wieczór! – Danke für den schönen Abend! [Danky fua dein szyn(y)n aab(y)nt!]

R: Proszę nas jeszcze kiedyś odwiedzić! – Besuchen Sie uns doch mal wieder! [Bezuch(y)n zi uns doch mal wida!.]

O: Z przyjemnością. – Mit Vergnügen. [Myt fagnyyg(y)n.]

R: Do zobaczenia wkrótce! – Bis bald! [Bys bald!]

lub

R: Dobrej drogi! – Gute Fahrt! [Gute fart!]

O: Miłego weekendu! – Schönes Wochenende! [Szynes woch(y)nende!]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!