#18 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Wyjście do banku

nauka niemieckiego dla opiekunke - pieniądze

Pracownicy banków używają specjalistycznych określeń związanych ze swoją branżą. Tego typu fachowe słownictwo trudno zrozumieć bez wcześniejszego przygotowania. Dlatego przed pierwszą wizytą w banku naucz się niemieckich słów i zwrotów związanych z finansami, by móc bez przeszkód załatwiać swoje sprawy.

 

Rozmowa z seniorem przed wyjściem do banku

 

O – opiekunka

S – senior

 

O: Pani/Panie Klimke, wyjdę teraz, w porządku? – Frau Klimke, ich werde jetzt losgehen, in Ordnung? [Frał klimke, yś werde ject lozgejen, in ordnunk?]

S: Dobrze. Jakie ma Pani na dzisiaj plany? – Gut. Was haben Sie denn heute vor? [Gut. Was hab(y)n zi den hojte for?]

O: Muszę iść do banku. – Ich muss zur Bank gehen. [Yś mus cur bank gejen.]

S: W takim razie do zobaczenia później. Cześć! – Dann sehen wir uns also später. Tschüss! [Dan zejen wija uns alzo szpejta. Czys!]

 

W banku

 

O – opiekunka

P – pracownik banku

 

Dialog 1

P: Dzień dobry, jak mogę Pani pomóc? – Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? [Gut(y)n tag, wi kan yś inen helf(y)n?]

O: Dzień dobry. Chciałabym… – Guten Tag. Ich möchte… [Gutyn tag. Yś myśte…]

… wpłacić pieniądze. – …Geld einzahlen. […gelt ajncaal(y)n.]

… wypłacić pieniądze. – …Geld abheben. […gelt aphejb(y)n.]

… przelać pieniądze. – …Geld überweisen. […gelt ybawajz(y)n.]

P: Czy mogę zobaczyć Pani dowód osobisty? – Darf ich Ihren Personalausweis sehen? [Daaf yś iir(y)n peazonaalauswajs zejn?]

O: Tak, oczywiście. Proszę. – Ja, natürlich. Bitte. [Ja, natyrliś. Byte.]

P: W porządku. Proszę tu podpisać. – In Ordnung. Unterschreiben Sie bitte hier. [In ordnunk. Untaszrajb(y)n zi byte hia.]

 

Dialog 2

 

O: Dzień dobry. Chciałabym zrobić przelew. – Guten Tag. Ich möchte eine Überweisung machen. [Gutyn tag. Yś myśte ajne ybawajzung mach(y)n.]

P: Dzień dobry. Chce Pani załatwić to poprzez automat czy przez druk przekazu? – Guten Tag. Wollen Sie das am Automaten erledigen oder per Überweisungsschein? [Guten Tag. Wolen zi das am ałtomaten erledigen oda per ybawajzungs-szajn?]

O: Chciałabym ręcznie wypełnić druk. – Ich würde den Schein gern per Hand ausfüllen. [Yś wyrde den szajn gern per hand ałsfylen.]

P: W porządku. Proszę przy „Nazwa i siedziba banku nadawcy” wpisać najpierw nazwę swojego banku i obok po prawej stronie kod banku. – In Ordnung. Tragen Sie bei „Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts” zuerst Ihre Bank ein und rechts daneben Ihre Bankleitzahl. [In ordnung. Trag(y)n zi baj „Name und Zic des beałftragten Kreditinstituc” cuerst ire Bank ajn und reśc danejben ire Banklajtcal.]

O: A później? – Und dann? [Und dan?]

P: Poniżej proszę wpisać nazwę odbiorcy, numer konta odbiorcy i kod banku. Na koniec proszę napisać przy „Bank”, jak nazywa się bank odbiorcy. Później proszę wpisać kwotę. – Darunter schreiben Sie den Namen des Empfängers, Kontonummer des Empfängers, und Bankleitzahl. Anschließend schreiben Sie bei „Kreditinstitut”, wie die Bank des Empfängers heißt. Danach geben Sie den Betrag ein. [Darunta szrajb(y)n Zi den Namen des Empfengers, Kontonuma des Empfengers und Banklajtcal. Anszlisend szrajben Zi baj
„Kreditinstitut”, wi di Bank des Empfengers hajst. Danach gejben Zi den Betrag ajn.]

P: Proszę tu podpisać. – Unterschreiben Sie bitte hier. [Untaszrajb(y)n zi byte hia.]

O: Bardzo dziękuję. Do widzenia! – Vielen Dank. Auf Wiedersehen! [Filen dank. Ałf widerzejen!]

P: Do widzenia! – Auf Wiedersehen! [Ałf widerzejen!]

 

Dialog 3

 

P: Dzień dobry. Jak mogę Pani pomóc? – Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? [Gut(y)n tag. Wi kan yś inen helf(y)n?]

O: Dzień dobry. Chciałabym… – Guten Tag. Ich möchte… [Gut(y)n tag. Yś myśte…]

… założyć konto. – …ein Konto eröffnen. […ajn kontoo eaofn(y)n.]

… założyć konto. – …ein Konto anlegen. […ajn kontoo anlejg(y)n.]

… otworzyć rachunek. – …eine Rechtung eröffnen. […ajny reśtunk eaofn(y)n.]

P: Nie ma problemu. Polecam „konto 2K”. Kosztuje tylko 3 euro miesięcznie, ale wszystkie przelewy, wpłaty i wypłaty są bezpłatne. – Kein Problem. Ich empfehle „Konto 2K”. Das Konto kostet im Monat nur 3 Euro, aber alle Überweisungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind kostenlos. [Kajn probleim. Yś empfele „Kontoo 2k”. Das kontoo kostet im monat nur draj ojro, aba ale ybawejsungen, ajncalungen und Auscalungen zind kostenlos.]

O: Dobrze, wezmę to konto. – Gut. Ich nehme das Konto. [Gut. Yś nejme das kontoo.]

P: W porządku. Proszę o wypełnienie formularzy. – In Ordnung. Füllen Sie bitte die Formulare aus. [In ordnunk. Fylen zi byte di formulare ałs.]

O: Gotowe. Proszę. – Bereit. Bitte. [Berajt, byte.]

P: Dziękuję. Wszystko w porządku. Przekażę Pani wniosek dalej i jak tylko zostanie przetworzony, dostanie Pani od nas wiadomość pocztą. – Danke. Alles klar. Ich werde den Auftrag weiterleiten und sobald er verarbeitet wurde, erhalten Sie Post von uns. [Danke. Ales klar. Yś werde sen ałftrag wajterlajten und sobald er ferarbajtet wurde erhaltern zi Post fon uns.]

O: Dziękuję. Do widzenia. – Danke. Auf Wiedersehen. [Danke. Ałf Widerzejen.]

P: Do widzenia. – Auf Wiedersehen. [Ałf Widerzejen.]

 

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!