19# Nauka niemieckiego dla opiekunek – Wizyta u dentysty

nauka nimieckiego dla opiekunek dentysta

Wizyta u dentysty to nic przyjemnego, szczególnie w obcym kraju, gdzie stresujemy się jeszcze bardziej przez barierę językową. By poczuć się pewniej i spokojniej, warto poznać kilka niemieckich zwrotów przydatnych w gabinecie stomatologa. Bez względu na to, czyje zęby będzie leczyć specjalista – Twoje czy seniora, którym się opiekujesz – naucz się słówek związanych z wizytą u dentysty, przeglądając przygotowane przez nas rozmówki.

 

O – opiekunka

D – dentysta

R – pracownik recepcji

 

dentysta/stomatolog – der Zahnarzt [dea canarct]

 

Dialog 1

 

O: Dzień dobry. Nazywam się Anna Kowalska. Chciałabym umówić się na wizytę. – Guten Tag. Ich heiße Anna Kowalska. Ich möchte einen Termin ausmachen. [Gut(y)n tag. Yś hajse Anna Kowalska. Yś myśte ajnen termin ausmach(y)n.]

R: Czy przychodzi Pani do kontroli, czy ma pani pilne dolegliwości? – Kommen Sie zur Kontrolle oder haben Sie akute Beschwerden? [Komen zi cur kontrole oda hab(y)n zi akute beszwerden?]

O: Mam silne bóle zęba i pilnie potrzebuję wizyty. – Ich habe starke Zahnschmerzen und brauche dringend einen Termin. [Yś habe sztarke caanszmercen und brauche dringent ajnen termin.]

R: Rozumiem. Dlatego, że Pani problem jest pilny, może pani przyjść od razu. – Ich verstehe. Da Ihr Problem dringend ist, dürfen Sie direkt vorbeikommen. [Yś ferszteje. Da ia problem dringent yst, dyrfen zi direkt forbajkomen.]

O: Bardzo dziękuję! – Vielen Dank! [Filen dank!]

 

Dialog 2

 

O: Dzień dobry, mam umówioną wizytę na 13:00 u doktora Flitza. – Guten Tag, Ich habe einen Termin um 13 Uhr bei Doktor Flitz. [Gut(y)n tag, yś habe ajnen termin um drajcejn ua baj doktor flic.]

R: Dzień dobry, jak się Pani nazywa? – Guten Tag, wie heißen Sie? [Wi hajsen zi?]

O: Anna Kowalska.

R: Dziękuję. Czy mogłaby mi Pani pokazać swoją kartę ubezpieczeniową? – Danke. Könnten Sie mir bitte die Versichertenkarte zeigen? [Danke. Kynten zi mia byte di fazyśhertenkarte cajg(y)n?]

O: Oczywiście, tutaj, proszę. – Klar, hier ist sie, bitte. [Klar, hir yst zi, byte.]

R: Dziękuję. Proszę zająć miejsce w poczekalni. Zostanie Pani wywołana. – Danke. Nehmen Sie bitte schon mal Platz im Wartezimmer. Sie werden aufgerufen. [Danke. Nejmen zi byte szon mal plac im wartecyma. Zi werden aufgerufen.]

O: Bardzo dziękuję. – Vielen Dank. [Filen dank.]

 

Dialog 3

 

O: Dzień dobry. – Guten Tag. [gut(y)n tag]

D: Dzień dobry. Proszę usiąść. Jak mogę Pani pomóc? – Guten Tag. Setzen Sie sich bitte. Wie kann ich Ihnen helfen? [Gut(y)n tag. Zecen zi ziś byte. Wi kan yś inen helfen?]

O: Od kilku dni boli mnie ząb. – Ich habe seit einigen Tagen Zahnschmerzen. [Yś haaby zajt ajnig(y)n taag(y)n caanszmerc(y)n.]

D: Który to ząb? – Welcher Zahn ist das? [Welsia caan yst das?]

lub

D: Który ząb boli? – Welcher Zahn tut weh? [Welsia caan tut wej?]

O: Ząb trzonowy. – Der Backenzahn. [Dea bakencaan.]

lub

O: Boli mnie ten ząb na górze/na dole. – Dieser Zahn oben/unten tut weh. [Dizer caan oben/unten tut wej.]

lub

O: Boli mnie ten ząb z przodu/z tyłu. – Dieser Zahn vorn/hinten tut weh. [Dizer can forn/hinten tut wej.]

D: Proszę otworzyć usta. – Öffnen Sie bitte den Mund. [Ofn(y)n zi byte de(j)n munt.]

D: Niestety muszę wyrwać ten ząb. – Leider Ich muss den Zahn ziehen. [Lajda yś mus de(j)n caan cijen.]

O: Poproszę o jakieś znieczulenie. – Ich bitte um eine Betäubung. [Yś byty um ajny betojbunk.]

D: Oczywiście. Proszę zostawić usta otwarte. – Natürlich. Lassen Sie den Mund auf. [Natyrliś. Las(y)n zi de(j)n munt auf.]

D: Proszę wypłukać usta. – Bitte spülen Sie sich den Mund aus. [Byte szpyyl(y)n zi zyś de(j)n munt aus.]

 

Dialog 4

 

O: Wypadła mi plomba. – Ich habe eine Füllung verloren. [Yś haby ajny fyylunk faloor(y)n.]

D: Proszę otworzyć usta. – Öffnen Sie bitte den Mund. [Ofn(y)n zi byte de(j)n munt.]

D: Musimy borować i wymienić plombę. – Wir müssen bohren und werden die Füllung erneuern. [Wija mysen boren und werden di fylung ernojern.]

lub

D: Będę musiał założyć plombę. – Ich muss eine Füllung machen. [Yś mus ajny fyylunk mach(y)n.]

D: Czy życzy sobie Pani białą plombę z tworzywa sztucznego czy taką z amalgamatu? Za plombę z tworzywa sztucznego musiałaby Pani dopłacić 20 euro. – Wünschen Sie eine weiße Kunststofffüllung oder eine aus Amalgam? Für die Kunststofffüllung müssten Sie 20 Euro dazuzahlen. [Wynszen zi ejne wajse kunstsztoffyylunk oda ajne aus amalgam? Fyyr di kunstsztoffyylunk myysten zi cfancyś ojro dacuzalen.]

O: Wezmę plombę z tworzywa sztucznego. – Ich nehme die Kunststofffüllung. [Yś nejme di kunstsztoffyylunk.]

D: Czy chciałaby Pani zastrzyk znieczulający w czasie leczenia? – Möchten Sie während der Behandlung eine Betäubungsspritze? [Myśten zi wejrend dea behandlung ajne betojbungs-szpryce?]

O: Tak, proszę. – Ja, bitte. [Ja, byte.]

D: Gotowe. Może już Pani zamknąć usta. – So, wir sind fertig. Sie können schon den Mund schlieẞen. [Zo, wija zind fertyś. Zi kynen szon de(j)n munt szliis(y)n.]

D: Proszę nic nie jeść przez następne 2 godziny. – Bitte Sie in den nächsten zwei Stunden nichts essen. [Byte zi in den neksten cfaj sztunden nyśt esen.]

O: Dziękuję, Panie doktorze. – Danke, Herr doktor. [Danke, her doktor.]

 

Inne zwroty, które mogą paść w gabinecie dentysty

 

D: Ma Pani… – Sie haben… [Zzi haab(y)n…]

… próchnicę. – Karies. […kaarjes.]

… kamień nazębny. – Zahnbelag. […caanbelaak.]

… zapalenie dziąseł. – Zahnfleischentzündung. […caanflajsz-entcydunk.]

 

O: Czy będzie bolało? – Wird es weh tun? [Wyrd es wej tun?]

D: To może trochę boleć. – Dies kann ein wenig weh tun. [Dis kan ajn weniś wej tun.]

 

O: Ułamał mi się kawałek zęba. – Mir ist ein Teil vom Zahn abgebrochen. [Mia yst ajn tajl fom caan abgebrochen.]

O: Mam dziurę w zębie. – Ich habe ein Loch im Zahn. [Yś habe ajn loch im caan.]

O: Krwawią mi dziąsła. – Ich habe Zahnfleischbluten. [Yś habe caanflajszbluten.]

O: Chciałabym usunąć kamień nazębny. – Ich möchte Zahnstein entfernen lassen. [Yś myśte caansztajn entfernen las(y)n.]

O: Potrzebowałabym koronkę. – Ich brauche eine Krone. [Yś brałche ajne krone.]

 

D: Zrobimy przegląd zębów/stomatologiczne badanie kontrolne. – Wir machen zahnärztliche Kontrolluntersuchung. [Wia mach(y)n caanerctlisie kontroluntersuchung.]

D: Ten ząb jest zdrowy/chory. – Dieser Zahn ist gesund/krank. [Dizer caan yst gezund/krank.]

D: Musimy zwalczyć próchnicę. – Wir müssen Karies bekämpfen. [Wia mysen karjes bekempfen.]

 

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!