#26 Nauka niemieckiego na opiekunek – Oglądanie telewizji z seniorem

oglądanie telewizji z seniorem

Seniorzy wręcz uwielbiają oglądać telewizję. O wiele milej jest spędzać czas w domowym zaciszu przed ekranem telewizora, zwłaszcza gdy stan zdrowia nie pozwala nam na innego rodzaju aktywności, aniżeli leżąc w łóżku. Oglądanie telewizji nie służy wyłącznie rozrywce, a także pełni funkcję edukacyjną i informacyjną. Choć nie zastąpi to rozmowy z drugą osobą, czas będzie płynął szybciej. Pracując jako opiekunka do osób starszych, masz duży wpływ na to, co twój podopieczny robi w wolnym czasie. Warto bowiem zachęcić go do oglądania programów naukowych czy zdrowotnych. Poniżej znajdziesz polsko-niemieckie zwroty, które ułatwią ci porozumiewanie się z podopiecznym w trakcie oglądania telewizji.

Czy lubi Pani oglądać telewizję? – Sehen Sie gerne fern? [Zejen zi gerne fern?]

Czy chciałaby Pani coś obejrzeć? – Möchten Sie etwas sehen? [Myhśten zi etwas zejen?]

Jakie filmy lubi Pani oglądać? – Welche Art von Filmen sehen Sie gerne? [Welsie art fon fylmen zejen zi gerne?]

Czy lubi Pani oglądać seriale? – Schauen Sie gerne Serien? [Szałen zi gerne zirien?]

Jakie programy telewizyjne lubi Pani oglądać? – Welche Art von Fernsehsendungen sehen Sie gerne? [Welsie art fon fernzizendungen zejen zi gerne?]

Czy powinnam zgłośnić telewizor? – Soll ich den Fernseher leiser stellen? [Zol yś den fernzejer lajzer sztelen?]

Czy podać Pani pilot od telewizora? – Kann ich Ihnen die Fernbedienung des Fernsehers geben? [Kan yś inen di fernbedinung des fernzejers  gejben?]

Czy włączyć Pani telewizor? – Soll ich den Fernseher einschalten? [Zol yś den fernzejer ajnszalten?]

Czy dotrzymać Pani towarzystwa? – Soll ich Ihnen Gesellschaft leisten? [Zol yś inen gezelszaft lajsten?]

Czy chciałaby Pani obejrzeć razem film? – Möchten Sie sich gemeinsam einen Film ansehen? [Myhśten zi zih gemajnzam ajnen fylm anzejen?]

Przydatne słówka i zwroty:

Kanał telewizyjny – der Fernsehkanal [der fernziekanal]

Prognoza pogody – die Wetterprognose [die weterprognoze]

Wiadomości – das Fernsehnachrichten [das fernzinahrihten]

Reklama – die Werbung [die werbung]

Film – der Film [der fylm]

Serial – der Serie [der zirie]

Odcinek – der Episode [der epizode]

Telenowela – die Telenovela [die tielenovela]

Pilot – der Fernbedienung [der fernbedinung]

Telewizor – der Fernseher [der fernzejer]

Komedia – die Komödie [der komydje]

Dramat – der Drama [der drama]

Fabuła – die Fabel [die fabel]

Kabaret – der Kabarett [der kabaret]

Film dokumentalny – der Dokumentarfilm [der dokumentarfylm]

Program rozrywkowy – das Unterhaltungsprogramm [das unterhaltungzprogram]

Powtórka – die Wiederholung [die widerolung]

Prezenter wiadomości – der Nachrichtensprecher [der nahrisztenszpreher]

Oglądać telewizję – Fernsehen [fernzejen]

Włączyć telewizor – Schalten Sie den Fernseher ein [szalten zi den fernzejer ajn]

Wyłączyć telewizor – Schalten Sie den Fernseher aus [szalten zi den fernzejer ałs]

Dotrzymać komuś towarzystwa – Leisten Sie jemandem Gesellschaft [lajsten zie jemandem gezelszaft]

Ściszyć/zgłośnić – Stummschalten/Louden [sztumszalten/ludyn]

Przerzucać kanały – Flip-Kanäle [flip-kaniele]

Zmienić kanał – Wechseln Sie den Kanal [weksen zi den kanal]

Przykładowe rozmowy:

O – opiekunka

P – podopieczny

Rozmówka 1

O: Pani Anno, czy chciałaby Pani obejrzeć film po kolacji? – Frau Anna, möchten Sie nach dem Essen einen Film sehen? [Frał Anna, myhśten zi nah dem esen ajnen fylm zejen?]

P: Świetny pomysł! Chętnie obejrzę komedię. – Tolle Idee! Ich würde mir gerne eine Komödie ansehen. [Tole idie! Yś wyrde mir gerne ajne komydje anzejen.]

O: Sprawdziłam program telewizyjny. O godzinie 20:00 będzie leciał film „Maska”. Co Pani o tym myśli? – Ich habe das Fernsehprogramm überprüft. Der Film „Maske” wird heute Abend gezeigt. Was halten Sie davon? [Yś habe das fernzeprogram uberpruft. Der film maske wyrd hojte abend gecaikt. Was halten zi dafon?]

P: Super! Nie mogę się doczekać. – Großartig! Ich kann es nicht erwarten [Grosartihś! Yś kan es niht erwatyn]

Rozmówka 2

O: Nie mogę niczego znaleźć w telewizji, pani Anno. Czy chciałaby Pani obejrzeć kolejny odcinek serialu? – Ich kann nichts im Fernsehen finden, Anna. Möchten Sie eine weitere Folge der Sendung sehen? [Yś kan nihts im fernzejen finden, Anna. Mychśte zi ajne witere falge der zendung zejen?]

P: Dzisiaj nie mam ochoty na oglądanie telewizji. Boli mnie głowa. Nie czuję się dobrze. – Ich habe heute keine Lust auf Fernsehen. Ich habe Kopfschmerzen. Mir geht es nicht gut. [Yś habe hojte kajne lust ałf fernzejen. Yś habe kopfszmercen. Mir gejt es niht gut.]

O: Dobrze. Podam Pani zaraz tabletkę na ból głowy. Proszę położyć się do łóżka. – Okay. Ich gebe Ihnen etwas Kopfschmerztabletten. Bitte gehen Sie ins Bett. [Okej. Yś gejbe inen etwas kopfszmerctableten. Byte gejen zi ins bet]

P: Dobrze, będę czekać. – Okay, ich werde warten. [okej, yś werde wartyn]

Rozmówka 3

O: Dzień dobry, pani Anno. Jak się Pani dzisiaj czuje? – Guten Morgen, Anna. Wie geht es Ihnen heute? [Guten morgen, Anna. Wi gejt es inen hojte?]

P: Doskonale! Czy może Pani włączyć mi telewizor? Chciałabym obejrzeć jakiś film. – Ausgezeichnet! Könnten Sie bitte den Fernseher für mich einschalten? Ich würde gerne einen Film sehen. [Ałsgecaihnet! Kunten zi byte den fernzejer fur mih ajnszalten? Yś wyrde gerne ajnen fylm zejen]

O: Nie ma problemu. Proszę dać mi chwilę. Co chciałaby Pani obejrzeć? – Kein Problem. Geben Sie mir nur einen Moment. Was würden Sie gerne sehen? [Kajn problem. Gejben zi mir nur ejnen moment. Was wyrden zi gerne zejen?]

P: Nie wiem. Sprawdźmy, co leci w telewizji. – Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was im Fernsehen läuft. [Yś wajs es niht. Szałen wir mal, was im fernzejen lauft]

O: Okay. Znajdę pilot od telewizora i poszukam filmu. Hmmmm… Co Pani myśli o tym filmie? – Okay. Ich suche die Fernbedienung des Fernsehers und suche einen Film. Hmm… Was halten Sie von diesem Film? [Okay. Yś zuhe di fernbedinung des fernzejers unt zuhe ajnen fylm. Hmm… Was halten zi fon dizem fylm?]

P: Świetnie. – Großartig. [Grosartihś.]

O: Zrobię Pani herbatę. Czy zgłośnić telewizor? – Ich mache Ihnen einen Tee. Soll ich den Fernseher leiser stellen? [Yś mahe inen ajnen ti. Zol yś den fernzejer lajzer sztelen?]

P: Nie, dziękuję! – Nein, danke! [Najn, danke!]

 

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!