#28 Nauka niemieckiego dla opiekunek – spacer z seniorem po okolicy

rozmówki niemieckie dla opiekunek

W zależności od stanu zdrowia podopiecznego warto zadbać o jego codzienną aktywność fizyczną. Przebywając z seniorem niemal 24 godziny na dobę, masz duży wpływ zarówno na jego samopoczucie, jak i kondycję. Regularne spacerowanie to nie tylko doskonała okazja, by obserwować otoczenie, lecz także na odzyskanie energii i zaczerpnięcie świeżego powietrza. Jeżeli twój podopieczny nie ma możliwości wyjścia samodzielnie na spacer, wdróż regularne wspólne przechadzki do codziennej rutyny. Tymczasem sprawdź przykładowe dialogi, które usprawnią komunikację!

Przykładowe zwroty i słownictwo:

Spacerować – Spazieren [szpaciren]

Zwiedzanie miasta – das Stadtrundgang [das sztatruntgank]

Spacer – der Spaziergang [der szpacjergan]

Upadek – der Fall [der fal]

Balkonik do chodzenia – die Gehhilfe [di gehilfe]

Aktywność fizyczna – die Körperliche Aktivität [di korperlihie aktiwitit]

Okolica – die Gegend [di gejgynt]

Sąsiedztwo – die Nachbarschaft [di nahbaszaft]

Niedaleko – Unweit [unwajt]

Park – der park [der park]

Staw – der Teich [der tajhś]

Most – das Brücke [das bruke]

Pomnik – das Denkmal [das denkmal]

Ulica – die Straße [di sztrase]

Stare miasto – die Altstadt [di altsztat]

Miasto – die Stadt [di sztat]

Piekarnia – die Bäckerei [di bekeraj]

Warzywniak – der Gemüseladen [der gemuzeladyn]

Sklep – der Laden [der ladyn]

Apteka – die Apotheke [di apotike]

Kościół – die Kirche [di kirsie]

Szpital – das Krankenhaus [das krankenhałs]

Przychodnia – die Poliklinik [di poliklinik]

Klub seniora – der Seniorenverein [der zeniorenfarajn]

Przykładowe rozmówki:

O – opiekunka

P – podopieczny

Rozmówki niemieckie – spacer z seniorem

O: Pani Petro, zabiorę niedługo Panią na spacer. – Frau Petra, ich werde bald mit Ihnen einen Spaziergang machen. –  [Frał Petra, yś werde balt mit inen ajnen szpacjergan mahen.]

P: Oh. Nie jestem w stanie. Nie potrafię chodzić samodzielnie. – Oh. Ich bin dazu nicht in der Lage. Ich kann nicht alleine gehen. [Oh. Yś bin dazu niht in der lage. Yś kan niht alajne gejen.]

O: Rozumiem. Nie ma problemu. Zabiorę balkonik do chodzenia. Ułatwi to Pani chodzenie. – Ich verstehe. Das ist kein Problem. Ich werde Ihnen die Gehhilfe geben. Das erleichtert Ihnen das Gehen. [Yś fersztije. Das ist kajn problem. Yś werde inen di gehilfe gejben. Das erlajhtat inen das gejen.]

P: Czy może Pani pokazać mi jak tego używać? – Können Sie mir zeigen, wie man es benutzt? [Kynen zi mir cajgen, wi man es benuct?]

O: Oczywiście! Zaraz wrócę. Pokażę Pani, jak tego używać. – Natürlich! Ich bin gleich wieder da. Ich zeige Ihnen, wie Sie es verwenden. [Naturlih! Yś bin glajś wider da. Yś cajge inen, wi si es ferwendyn.]

P: Poczekam tutaj… – Ich werde hier warten… [Yś werde hijar wartyn.]

Rozmówka 2

O: Dzień dobry! Czy chciałaby Pani pójść na spacer po południu? – Guten Tag! Haben Sie Lust, heute Nachmittag spazieren zu gehen? [Guten tag! Haben zi lust, hojte nahmitag szpaciren cu gejen?]

P: Dzień dobry. Nie wiem, czy dam radę. Mam delikatny problem z prawą nogą. – Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich habe ein kleines Problem mit meinem rechten Bein. [Guten morgen. Yś wajs niht, op yś es szafe. Yś habe ajn klajnes problem mit majnem rehśten bajn.]

O: Proszę się nie martwić! Z chęcią Pani pomogę. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Mam nadzieję, że poczuje się Pani lepiej. – Machen Sie sich keine Sorgen! Ich helfe Ihnen gerne weiter. Körperliche Aktivität ist sehr wichtig. Ich hoffe, Sie fühlen sich besser. [Mahen zi zih kajne zorgen! Yś helfe inen gerne wajter. Korperlihie aktiwitit ist zer wihtihś. Yś hofe, zi fulen zih beser.]

P: Ja też. Czy możemy pójść także do parku? – Ich auch. Können wir auch in den Park gehen? [Yś ałh. Kynen wir ałh in din park gejen?]

O: Z wielką chęcią! – Sehr gerne! [Zer gerne!]

Rozmówka 3

P: Dzień dobry! Chciałabym pójść dzisiaj na spacer. Moja noga już mnie nie boli. Co Pani o tym myśli? – Guten Morgen! Ich möchte heute einen Spaziergang machen. Mein Bein schmerzt nicht mehr. Was halten Sie davon? [Guten morgen! Yś myhśte hojte ajnen szpacjergan mahen. Majn bajn szmerct niht mijar. Was halten zi dafon?]

O: Super! Chciałam proponować wyjście na spacer. Świeże powietrze dobrze nam zrobi. Czy chciałaby Pani zobaczyć okolicę? Kilka dni temu skończyli remont tego niebieskiego budynku. Możemy pójść go zobaczyć. – Großartig! Ich wollte vorschlagen, einen Spaziergang zu machen. Die frische Luft wird uns gut tun. Möchten Sie die Umgebung sehen? Sie haben die Renovierung des blauen Gebäudes vor ein paar Tagen beendet. Wir können es uns ansehen. [Grosarthiś! Yś wolte forszlagen, ajnen szpacjergan cu mahen. Di frysze luft wirt uns gut tun. Myhśten zi di umgejbun zejen? Zi haben di renowirunk des blałen gebojdes for ajn par tagen beendet. Wir kynen es uns anzejen.]

P: Czy chodzi o tą starą szkołę? Mój syn się tam uczył. – Ist es die alte Schule? Mein Sohn hat dort studiert. [Ist es di alte szule? Majn zon hat dort sztudiert.]

O: Nie mam pojęcia… Widziałam to miejsce kilka razy. Chętnie posłucham o Pani doświadczeniach. – Ich habe keine Ahnung… Ich habe diesen Ort schon ein paar Mal gesehen. Ich würde mich freuen, von Ihren Erfahrungen zu hören. [Yś habe kajne anun… Yś habe dizen ort szunajn par mal gezejen. Yś wyrde mih frojn, fon iren erfarungen cu huren.]

P: To chodźmy. – Los geht’s. [Los gets.]

Rozmówka 4

O: Czy jest Pani zmęczona? Może usiądziemy na ławce i odpoczniemy… – Sind Sie müde? Warum setzen wir uns nicht auf eine Bank und ruhen uns aus… [Zint zi mude? Warum zecen wir uns niht ałf ajne bank unt ruen uns ałs…]

P: Oj, tak. Potrzebuję chwilę odpocząć. – Oh, ja. Ich brauche einen Moment, um mich auszuruhen. [Oh, ja. Yś brałhe ajnen moment, um mihś ałscuruen.]

O: Dobrze, zaraz poszukam wolnej ławki… O tutaj! Chodźmy! – Okay, ich werde nach einer freien Bank suchen… Hier drüben! Los geht’s! [Okej, yś werde nah ajner frajn bank zuhen… Hijar drubyn! Los gets.]

P: Świetnie. Już nie mogę samodzielnie iść… – Großartig. Ich kann nicht mehr alleine gehen… [Grosartihś. Yś kann niht mijar alajne gejen…]

O: Proszę złapać mnie za rękę. Pomogę Pani usiąść. – Nehmen Sie meine Hand. Ich helfe Ihnen, sich zu setzen. [Nejmen zi majne hant. Yś helfe inen, zig cu zetcyn.]

P: Dziękuję. – Danke. [Danke.]

O: Czy chciałaby Pani napić się wody? – Möchten Sie Wasser trinken? [Myhśten zi waser trinken?]

P: Tak, chętnie. – Ja, sehr gerne. [Ja, zer gerne.]

O: Proszę popatrzeć tam! Czy widzi Pani fontannę? Jest bardzo ładna! – Schauen Sie dort drüben! Sehen Sie den Springbrunnen? Es ist sehr schön! [Schałn zi dort drubyn! Zejen zi din szpringbrunen? Es ist zer szun!]

P: Tak! Bardzo ją lubię. Kiedyś chodziłam tutaj często. Ta okolica jest piękna! – Ja! Ich mag es sehr. Ich bin früher oft hier gegangen. Diese Gegend ist wunderschön! [Ja. Yś mak es zer. Yś bin fruer oft hijar gegangen. Dize gejgynt ist wundeszun.]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!