#2 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Liczby

Druga lekcja niemieckiego dla opiekunek poświęcona jest liczbom. Ich znajomość przydaje się w sklepach, bankach i w codziennej komunikacji z podopiecznym. Poniżej znajduje się kompletna lista niemieckich liczb wraz z wymową. Dzięki niej nauczysz się liczyć po niemiecku i nie będziesz mieć kłopotu z powiedzeniem, ile sztuk danego produktu chcesz kupić albo która jest godzina.

Liczby

zero – null [nul]

jeden – ein/eins [ajn/ajns]

dwa – zwei [cfaj]

trzy – drei [draj]

cztery – vier [fija]

pięć – fünf [ü wymawia się podobnie do polskiego y, ale formując usta jak do u, reszta liter w tym słowie wymawia się jak w polskim]

sześć – sechs [zeks]

siedem – sieben [ziiben, e wymawiane krótko i niewyraźnie]

osiem – acht [acht]

dziewięć – neun [nojn]

dziesięć – zehn [cejn]

 

jedenaście – elf [elf]

dwanaście – zwölf [ö wymawia się jako e z ustami złożonymi do o, cwölf]

trzynaście – dreizehn [drajcejn]

czternaście – vierzehn [fyrcejn]

piętnaście – fünfzehn [fünfcejn]

szesnaście – sechzehn [zechcejn]

siedemnaście – siebzehn [zipcejn]

osiemnaście – achtzehn [achtcejn]

dziewiętnaście – neunzehn [nojncejn]

dwadzieścia – zwanzing [cfancyś]

 

Uwaga: W niemieckim liczby pisze się łącznie np. zweiundzwanzig, inaczej niż w polskim (dwadzieścia dwa). Druga z cyfr składających się na liczbę dwucyfrową wymawiana i zapisywana jest jako pierwsza i połączona przez und (czyli i) z resztą.

 

dwadzieścia jeden – einundzwanzig [ajnuntcfancyś]

dwadzieścia dwa – zweiundzwanzig [cfajuntcfancyś]

dwadzieścia trzy – dreiundzwanzig [drajuntcfancyś]

dwadzieścia cztery – vierundzwanzig [fijauntcfancyś]

dwadzieścia pięć – fünfundzwanzig [fünfuntcfancyś]

dwadzieścia sześć – sechsundzwanzig [zeksuntcfancyś]

dwadzieścia siedem – siebenundzwanzig [zibenuntcfancyś]

dwadzieścia osiem – achtundzwanzig [achtuntcfancyś]

dwadzieścia dziewięć – neunundzwanzig [nojnuntcfancyś]

trzydzieści – dreißig [drajsyś]

 

Pozostałe liczby dwucyfrowe tworzy się na tej samej zasadzie: cyfra od 1 do 9 + und + liczba od 30 do 90.

 

czterdzieści – vierzig [fircyś]

pięćdziesiąt – fünfzig [füncyś]

sześćdziesiąt – sechzig [zechcyś]

siedemdziesiąt – siebzig [zipcyś]

osiemdziesiąt – achtzig [achcyś]

dziewięćdziesiąt – neunzig [nojncyś]

sto – hundert [hundat]

 

sto jeden – hunerteins [hundatajns]

sto dwadzieścia – hundertzwanzig [hundatcfancyś]

trzysta – dreihundert [drajhundat]

osiemset – achthundert [achthundat]

 

Uwaga: Większe liczby tworzymy na przykład tak: cztery setki dwa i trzydzieści, vierhundert zweiunddreißig. Cztery setki to wyraz wolny.

 

tysiąc – tausend [tauzynt]

dwa tysiące – zweitausend [cfajtauzynt]

milion – eine Million [ajny miljoon]

miliard – eine Milliarde [ajny miliardy]

 

Liczebniki porządkowe

pierwszy – erste [erste]

drugi – zweite [cfajte]

trzeci – dritte [drajte]

czwarty – vierte [fiirt]

piąty – fünfte [fünfte]

szósty – sechste [zekste]

siódmy – siebte [zipte]

ósmy – achte [achte]

dziewiąty – neunte [nojnte]

dziesiąty – zehnte [cejnte]

 

Kolejne, do 19 włącznie tworzymy przez dodanie -te na koniec liczebnika. Do liczebników powyżej 20 dodajemy na koniec -ste.

 

dwudziesty – zwanzigste [cfancyśste]

dwudziestypierwszy – einundzwanzigste [ejnuntcfancyśte]

sto drugi – hundertzweite [hundatcfajte]

dwusetny – zweihundertste [cfajhundatste]

 

Ułamki

jedna druga – ein Zweitel [ajn cfajtyl]

połowa – die Hälfte [di helfty]

jedna trzecia – ein Drittel [ajn drytyl]

jedna czwarta – ein Viertel [ajn fyrtyl]

dwie trzecie – zwei Drittel [cfaj drytyl]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!